Saturday, November 30, 2013

Hiến Pháp 2013! - Nỗi nhục ngàn năm

VUA LÀM BÁO: Hiến Pháp 2013! - Nỗi nhục ngàn năm: Vualambao   Lịch sử sẽ ghi nỗi nhục này Một bầy nghị gật thò cánh tay Hùa theo hung bạo vì cơm áo! Chồn cáo... thú hoang tụ một bầy!.No comments: