Saturday, November 30, 2013

Hiến Pháp 2013! - Nỗi nhục ngàn năm


Lịch sử sẽ ghi nỗi nhục này
Một bầy nghị gật thò cánh tay
Hùa theo hung bạo vì cơm áo!
Chồn cáo... thú hoang tụ một bầy!.Áo lụa quần là
Đầu nhẵn bóng
Xách cặp nghinh ngang
Đại biểu dân!
Mụ mị điêu ngoa
Tâm xảo trá
Hành xử không hơn một thằng đần!.

Cơ chế pháp quyền cao nhất nước!
Toa rập phỉnh lừa
Bán buôn dân
Vở kịch diễn tuồng màn sụp xuống
Tuyên bố dân mê gần trăm phần!.

Đất nước đã đến thời mạt vận!.
Quốc hội, đảng, đoàn đạt chỉ tiêu
Tầm xa truyền lịnh
Vâng răm rắp
Một dạ cúc cung
Phục thiên triều.

Hiến pháp một ba nay nhốt trọn
Chín chục triệu dân gọn trong tù
Điều 4, đảng ma là tất cả
Lòng dân ôm hận cả thiên thu.

Một bài học nữa, thêm đắt giá
Kiến nghị
Trần tình
Cũng bằng không
"Đấu tranh bạo động" là hạ sách!
Thực tế hỏi ai
Nước còn không?.

500 đại biểu!
Đầu phân rữa
500 đầu mục
Chẳng nghĩ suy
500 tìm mãi, đâu quân tử?
Xú danh lưu tích một đám nghì.

Nguyên Thạch

No comments: