Monday, January 20, 2014

Thay thiệp chúc Xuân

Vualambao

 - (Khi đất nước còn ngổn ngang, Nguyên Thạch xin dùng tấm thơ hình làm thiệp chúc vậy.)
 
Nguyên Thạch

No comments: