Sunday, November 16, 2014

Ảnh trong tuần

Văn hóa không từ chức của đảngVăn hóa không từ chức của đảng

 
 
Tin nóng... Kuốc Hội lấy phiếu tín nhiệm 50 mạng
 
 
Quốc hội bù nhìn bỏ phiếu tín nhiệm
 
 


No comments: